Pretties.com.hk網站進行大搬遷,現有舊客戶只要去你登記電郵找出「啟動帳戶電郵」,重新啟動本網帳號,就可繼續使用。步驟如下:

1. 開啟「啟動帳戶」電郵

    按下「啟動你的帳號」

2.重置密碼

3. 收到帳戶確認電郵

 

如未能收到「啟動帳戶電郵」,請隨時與我們聯繫。

---------------         完成        ---------------